Algemene Voorwaarden & Privacywetgeving

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVERLENING, HULPVERLENING en/of ONDERSTEUNING

1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de tussen Cliënt/Coachee/Mindful Wandelaar, hierna genoemd Deelnemer en Rust in de Kop gesloten overeenkomst (hierna: “Overeenkomst”) met betrekking tot zorgverlening, hulpverlening en/of ondersteuning.

2. Inhoud zorg/hulp/ondersteuning

1. Rust in de Kop stelt in samenspraak met Deelnemer een plan (hierna: “Plan”) op waarin de zorg/hulp/ondersteuning (hierna: “Zorg/hulp/ondersteuning“) die aan Deelnemer wordt geboden nader is uitgewerkt.
2. Rust in de Kop zal alleen een Plan opstellen indien Deelnemer een indicatie of beschikking heeft voor de te bieden Zorg/hulp/ondersteuning. In de Overeenkomst staat beschreven voor welke Zorg/hulp/ondersteuning Deelnemer een indicatie of beschikking heeft en welke Zorg/hulp/ondersteuning door Rust in de Kop aan Deelnemer wordt geboden. Het Plan beschrijft de Zorg/hulp/ondersteuning die valt binnen het kader van de indicatie of beschikking. Eventuele aanvullende diensten kunnen apart worden overeengekomen.
3. In het Plan staat in ieder geval beschreven:
– de doelen van de Zorg/hulp/ondersteuning;
– de inzet van Rust in de Kop;
– of en hoe vrijwilligers / mantelzorgers bij de Zorg/hulp/ondersteuning zijn betrokken;
– hoe en wanneer de hulp/zorg/ondersteuning wordt geëvalueerd;
–  wat de behoeften zijn van de Deelnemer.
4. Voorafgaand aan het opstellen van het plan wordt met Deelnemer besproken wat zijn of haar wensen zijn ten aanzien van de Zorg/hulp/ondersteuning.
5. Rust in de Kop en Deelnemer treden met elkaar in overleg over een aanpassing van het Plan indien dat noodzakelijk is. Dat is in ieder geval, maar niet uitsluitend, zo wanneer:
– Rust in de Kop geen of gedeeltelijk of geheel geen vergoeding meer ontvangt van de zorgverzekeraar/gemeente of anderszins voor de zorg/hulp/ondersteuning als beschreven in het Plan, bijvoorbeeld omdat de indicatie of beschikking eindigt, wordt aangepast, wordt ingetrokken of anders geheel of gedeeltelijk wordt beëindigd; – de zorg-, hulp- of ondersteuningsvraag zich zodanig ontwikkelt dat deze niet meer valt binnen de grenzen van de indicatie of beschikking en/of het Plan en/of de mogelijkheden aan Zorg/hulp/ondersteuning die Rust in de Kop kan bieden.

3. Kwaliteit

1. Rust in de Kop zorgt ervoor dat de zorg/hulp/ondersteuning die wordt geboden kwalitatief goed is. Dat betekent dat deze:
– veilig, doeltreffend, doelmatig en Deelnemer gericht wordt verstrekt;
– afgestemd is op de reële behoefte van Deelnemer en op andere vormen van zorg of hulp die Deelnemer ontvangt;
– verstrekt wordt in overeenstemming met de op Rust in de Kop verantwoordelijkheid, voortvloeiend uit de professionele standaard;
– verstrekt wordt met respect voor en met inachtneming van de rechten van Deelnemer.
2. Rust in de Kop kan voor de Zorg/hulp/ondersteuning derden (o.a. onderaannemers, opdrachtnemers, zzp’ers etc.) inzetten. Indien Rust in de Kop derden inzet, zorgt zij ervoor dat deze derden eveneens kwalitatief goede ondersteuning bieden.
3. Indien Deelnemer ook ondersteuning of zorg ontvangt van een andere organisatie, streeft Rust in de Kop naar een goede onderlinge afstemming met die andere aanbieder, mits Deelnemer daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Klachten

1. Indien Deelnemer een klacht heeft over de Zorg/hulp/ondersteuning, dan kan zij daarvoor bij Rust in de Kop terecht. Rust in de Kop zal zich inspannen in onderling overleg met Deelnemer tot een oplossing te komen.
2. Rust in de Kop informeert Deelnemer daarnaast over haar klachtenregeling, waarin staat beschreven hoe de klachtenafhandeling bij Rust in de Kop is geregeld.

5. Informatie

1. Rust in de Kop verstrekt aan Deelnemer alle informatie die Deelnemer redelijkerwijs nodig heeft in het kader van de Zorg/hulp/ondersteuning. De informatie wordt verstrekt op een manier die voor Deelnemer begrijpelijk is.
2. Deelnemer verstrekt Rust in de Kop alle (schriftelijke) informatie die voor Rust in de Kop belangrijk kan zijn voor het verlenen van de Zorg/hulp/ondersteuning. Deelnemer zorgt ervoor dat die informatie volledig en juist is.

6. Dossier en Privacy

1. Rust in de Kop houdt een dossier bij van de Zorg/hulp/ondersteuning aan Deelnemer. Het dossier bestaat ten minste uit het Plan, de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
2. Deelnemer heeft recht op inzage in het dossier en krijgt daarvan indien gewenst een afschrift.
3. Rust in de Kop gaat zorgvuldig om met de gegevens van Deelnemer en neemt de privacywetgeving in acht, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG.
4. Rust in de Kop verstrekt geen informatie over de Zorg/hulp/ondersteuning van Deelnemer aan derden, (zijnde personen niet direct bij de Zorg/hulp/ondersteuning betrokken) behalve wanneer Deelnemer daar toestemming voor heeft gegeven en behalve gevallen waarin Rust in de Kop daar op grond van wet- en regelgeving toe bevoegd of verplicht is.

7. Annuleren / No-show / Overmacht

1. Als de Deelnemer geen gebruik wil of kan maken van de afgesproken Zorg/hulp/ondersteuning, laat Deelnemer dit uiterlijk 48 uur voor de geplande start van de Zorg/hulp/ondersteuning aan Rust in de Kop weten.
2. Indien de termijn die in het vorige lid wordt genoemd niet in acht wordt genomen dan behoudt Rust in de Kop zich het recht voor om een no-show tarief in rekening te brengen aan de Deelnemer bestaande uit het volledige bedrag dat Rust in de Kop door de niet-tijdige annulering misloopt (het recente uurtarief is te vinden op de website www.rustindekop.nl).
3. Rust in de Kop heeft het recht om coachsessies, Mindful Wandeling cursusdagen en clinics te annuleren wanneer de weersomstandigheden de veiligheid van mens en hond in gevaar kan brengen, zoals:
– gevaar van oververhitting van Coachee en/of hond bij een temperatuur dat gelijk is aan of hoger dan 25 graden Celsius;
– bij harde wind(stoten) en onweer;
– de combinatie van bevroren plassen en sneeuw.

Indien om een van de bovenstaande redenen de les wordt geannuleerd, neemt Rust in de Kop altijd vooraf contact op met de Deelnemer en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. Indien de Deelnemer een lange reistijd heeft naar de afgesproken locatie, wordt aangeraden om zelf contact op te nemen met Rust in de Kop, zodat onnodig reizen wordt voorkomen.

Voorgenoemde annuleren is niet aan te merken als tussentijdse opzegging.

Rust in de Kop kan niet aansprakelijk worden gesteld, indien de annulering op grond van bovenstaande, dan wel andere grond van overmacht zich voordoet.

8. Vergoeding van de Zorg/hulp/ondersteuning

1. Deelnemer is Rust in de Kop vergoeding verschuldigd voor de geleverde Zorg/hulp/ondersteuning voor zover deze niet rechtstreeks door de zorgverzekeraar of gemeente of anderszins aan Rust in de Kop wordt voldaan. Deelnemer is gehouden tot de betaling aan Rust in de Kop van alle kosten die Rust in de Kop om welke reden dan ook niet van de zorgverzekering, gemeente c.q. een andere financier vergoed krijgt.
2. Het kan zijn dat Deelnemer een eigen bijdrage verschuldigd is. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de betaling van de eigen bijdrage.
3. Als Deelnemer naast de Zorg/hulp/ondersteuning die in het Plan is beschreven ook aanvullende diensten afneemt van Rust in de Kop, dan komen deze aanvullende diensten voor rekening van Deelnemer. Aanvullende diensten worden alleen geleverd indien Deelnemer en Rust in de Kop dat gezamenlijk hebben afgesproken.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

De Deelnemer is hoofdelijk aansprakelijk voor persoonlijk lichamelijk letsel of andere directe en indirecte schade aan persoonlijke eigendommen als wel de eigendommen (waaronder ook de hond) van Rust in de Kop:
– voortvloeiend uit eigen handelen van de Deelnemer;
– als gevolg van ondeugdelijk materiaal van de Deelnemer zelf.

Rust in de Kop is niet aansprakelijk als gevolg van de door de Deelnemer onjuist verstrekte gegevens.

Rust in de Kop is nimmer aansprakelijk voor de schade welke is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de Deelnemer.

De Deelnemer vrijwaart Rust in de Kop voor alle aanspraken van derden, die het gevolg zijn van enig handelen of nalaten op de Deelnemer tijdens de coachsessie, Mindful Wandeling cursus of clinic.

10. Einde Overeenkomst

1. De Overeenkomst eindigt in geval van de hierna genoemde omstandigheden en op de hierna genoemde momenten:
a. Met wederzijds goedvinden.
b. Door middel van schriftelijke opzegging door de Deelnemer met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
c. Bij het overlijden van Deelnemer of de coach werkzaam bij Rust in de Kop.
d. Wanneer de indicatie of beschikking tot het leveren van Zorg/hulp/ondersteuning geheel of gedeeltelijk verloopt, wordt ingetrokken of anderszins eindigt.
e. Wanneer de overeenkomst tussen Rust in de Kop en de zorgverzekeraar, gemeente of anderszins eindigt.
f. Indien het doel geformuleerd in het Plan is bereikt.
g. Door middel van schriftelijke opzegging door Rust in de Kop indien er sprake is van een gewichtige reden. Hier is in ieder geval maar niet uitsluitend sprake van in de volgende gevallen:
i. Deelnemer komt essentiële plichten of regels niet na, ook niet na herhaaldelijk (schriftelijk) aandringen of waarschuwen door Rust in de Kop.
ii. Door toedoen van Deelnemer of naasten ontstaat een zodanig situatie dat voortzetting van zorgvuldige Zorg/hulp/ondersteuning van Deelnemer ernstig wordt bemoeilijkt.
iii. Vanwege organisatorische of budgettaire redenen kan de zorgbehoefte van Deelnemer niet langer op een verantwoorde manier worden gegarandeerd.
iv. Nakoming van de Overeenkomst kan in redelijkheid niet meer van Rust in de Kop worden gevergd.
2. Indien Rust in de Kop de Overeenkomst opzegt zal zij, indien Deelnemer dit wenst en indien dit noodzakelijk is, behulpzaam zijn bij het vinden van een alternatieve aanbieder

Facebook
LinkedIn